Skip available courses

Available courses

         ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทนวนิยายและบทร้อยกรองประเภทฉันท์  กาพย์  และโคลง  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา    การวิเคราะห์และวิจารณ์  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การเขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  แสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และสารคดี  การประเมินงานเขียนด้านต่างๆ   หลักการพูดในโอกาสต่างๆ  พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง  พูดโน้มน้าวใจ   อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา   วิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม และวัฒนธรรม  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

          พัฒนาทักษะทางภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด   และการเขียน  การคาดคะเน  ประเมินค่า  การวิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน  ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา Math204

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

คำอะิบายรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ค22101

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์การใช้ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด

การเขียนโปรแกรม php เบื้องต้น

เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  และทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ  ประกอบ  ใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยา ท่าทางเหมาะสมกับบุคคล  และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง  ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างและประโยคของภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น  ค้นคว้า รวบรวมแลหะสรุปความรู้  ข้อมูลต่าง ๆ   จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ